Ustervalli teenused hõlmavad leiutiste õiguskaitset. 
  • Anname nõu kuidas leiutist kaitsta, millist kaitseviisi ja strateegiat valida ning kuidas   intellektuaalomandi võimalusi kasutada Teie loomingu terviklikus kaitseks
  • Esindame Teid patendi- või kasuliku mudeli taotluse menetlemisel Eesti ja Euroopa Patendiameti ees, mujal välisriikides meie koostööpartnerite abil  
  • Koostame Teie ettevõtte töölepingutesse sätted patendi ja kasuliku mudeli taotlemise õiguse kohta jt vajalikud lepingud - konfidentsiaalsus-, litsentsi- jm lepingud  

Leiutiste õiguskaitsest

Leiutist saab kaitsta 2 viisisl - patendiga või kasuliku mudeli (väikeleiutise) registreeringuga.
Mõlemal juhul saab omanik ainuõiguse leiutist kasutada ja teistel selle kasutamist keelata. 
Leiutiste õiguskaitse on territoriaalne ja ajaliselt piiratud. 

Õiguskaitse annab konkurentsieelise
Leiutiste õiguskaitse õigusfilosoofiliseks aluseks on ühiskondlik kokkulepe, mis seisneb selles, et leiutaja (või patendi- või kasuliku mudeli omanik, kui leiutaja on taotlemise õiguse talle loovutanud) saab tehnoloogia  arengusse panustamise eest ühiskonnalt vastu ainuõiguse leiutist teatud aja jooksul ja teatud riigis ainsana kasutada. Patenditaotluste avaldamine (18 kuud pärast Patendiametile esitamist) ja patentide ning kasuliku mudelite avaldamine Patendiametite poolt on ka osa ühiskondlikust kokkuleppest – avalikkus saab teada, millistes piirides on leiutisel õiguskaitse ja kui kauaks (patent - maksimaalselt 20 a., kasulik mudel - 10 a.). Seega mõlemat - patendikaitset ja leiutise salajas hoidmist - korraga ei saa.
Patendi või kasuliku mudeli registreeringu omamine annab omanikule teatud ajaks õiguse keelata teistel isikutel leiutist kasutada ilma omaniku loata (litsentsita). Järelikult on kehtiva patendi või kasuliku mudeli omanikul konkurentsieelis samas riigis tegutsevate teiste turuosaliste ees.  
Patendi jõushoidmiseks tuleb reeglina tasuda iga-aastaseid lõive (USA-s periooditi), kasuliku mudeli korral periooditi.  USA-s kaitstakse patendiga lisaks leiutistele ka disainlahendusi (toote väliskuju). 

Patentsuse kriteeriumid
Leiutis on patentne (kaitstav patendiga), kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav.  Leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest (prior art). Nõutav on maailmauudsus.  Leiutisel on leiutustase (inventive step), kui see vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt ei tulene tehnika tasemest. 
Leiutise õiguskaitse sisu ja ulatuse määrab patendinõudlus (Claims).  

Kasuliku mudeli ehk väikeleiutisena (utility modelsaab kaitsta samu leiutisi, mis patendiga, kuid riigiti võivad nõuded olla erinevad. Näiteks Eestis ei saa kasuliku mudelina kaitsta biotehnoloogia-alaseid leiutisi. Kasuliku mudeli õiguskaitse võimalik ainult osades riikides (nt Soomes, Saksamaal, Taanis). Kasuliku mudeli õiguskaitse kriteeriumid on samad, mis patendi korral, kuid Patendiametid reeglina ei kontrolli, kas need nõuded on täidetud.     

Kellele kuulub õigus esitada patendi- või kasuliku mudeli registreerimistaotlus? 
Tellimustöö tegemine ja selle eest tasu maksmine ei too automaatselt kaasa patendi taotlemise õiguse üleminekut tellijale. Õiguste kuuluvus tuleb sätestada lepingus, sh töölepingus.