Suured muudatused kaubamärgi valdkonnas

1. aprillil 2019 jõustuvad seadusemuudatused toovad kaubamärgiomanikele uusi kohustusi.  
Eesti Patendiameti kaubamärkide menetlus muutub sarnaseks EL Intellektuaalomandi Ameti EUIPO menetlusega.
  • Eesti Patendiamet ei hakka enam kontrollima, kas taotletav kaubamärk on vastuolus teise isiku varasema õigusega, nt kaubamärgi või ärinimega. Seega Patendiamet ei keeldu kaubamärki registreerimast, kui leidub varasem sarnane Eesti või EL kaubamärk samade või sarnaste kaupade tähistamiseks (st kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhteliste aluste osas edaspidi ekspertiisi ei tehta). 
  • Eesti Patendiamet ei registreeri kaubamärki ainult siis, kui tähis oma olemuselt ei sobi kaubamärgiks - nt sõnaline (kujunduseta) tähis on kaupu kirjeldav või eristusvõimetu või on esitatud pahauskselt (st kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste kontrollimise osas muudatusi pole).
  • Kaubamärgi registreerimise vaidlustamine teiste isikute varasemate õiguste (varasemate kaubamärkide) tõttu jääb turuosalistele - nii nagu see on juba EL ja paljude EL liikmesriikide kaubamärkide puhul. Seega varasemate kaubamärkide omanikud peavad jälgima uute kaubamärkide taotlusi, et oleks võimalik õigeagselt esitada vaidlustusavaldus sarnase kaubamärgi registreerimise vastu.
  • Vaidlustamise korral on vaidlustatava kaubamärgi taotlejal õigus nõuda, et vaidlustaja tõendaks oma kaubamärgi kasutamist kaupade suhtes, millele vaidlustusavaldus tugineb. Seetõttu tuleb kaubamärgi omanikel koguda tõendeid, millelt nähtub kaubamärk, sellega tähistatud kaup jmv andmed.
  • Patendiametile võivad kolmandad isikud esitada kaubamärgi registreerimismenetluse ajal kirjalikke märkusi, milles juhitakse tähelepanu taotletava kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele (nt eristusvõime puudumine) või pahausksele esitamisele.
  • Kolmandatele isikutel on võimalik taotleda kaubamärgi registreeringu tühistamist (nt mittekasutamise korral) Patendiameti juures töötavas Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis (varasemalt oli võimalik kohtus).
  • Saab registreerida uusi kaubamärgiliike, näiteks multimeedia märke, heli-, lõhna- jmt märke. Kaob märgi graafilise kujutatavuse nõue.

Eelmine
Sven Začeki fotod Ustervalli veebis
Järgmine
Patendivolinike Koja asutamine